Bedrijfsgegevens:

Schuttingcompany B.V.
van der Valckertlaan 34
1701 KR Heerhugowaard
Telefoon: +31 (0)72 369 0082
E-mailadres: info@schutting.company
KVK: 81742355

In deze algemene voorwaarden verwijst ‘Schutting Company B.V.’ naar de aanbieder van de aangeboden producten, en ‘opdrachtgever’ verwijst naar de (potentiële) koper van producten en/of diensten van Schutting Company B.V. 

Deze algemene voorwaarden zijn opgedeeld in enerzijds het leveren inclusief installatie op locatie als ook het puur laten leveren van producten op locatie. De algemene voorwaarden zijn ook zo opgezet. 

Bouwplaats:
Het plaatsen van een schutting brengt bepaalde vereisten en verantwoordelijkheden met zich mee. Wij verzoeken u vriendelijk om de onderstaande voorwaarden zorgvuldig door te nemen. Hoewel sommige regels streng kunnen lijken, is de praktische uitvoering vaak redelijk eenvoudig. Ons doel is om ervoor te zorgen dat u een hoogwaardig product in uw tuin krijgt, terwijl de bouwers veilig en met plezier kunnen werken.

Voor de installatie van een bouwwerk is een vrije werkruimte van ongeveer 50 cm breed vereist. Eventuele verwijderde grond moet minimaal 1 meter van de bouwplaats worden opgeslagen en mag de toegangswegen voor de bouwers niet belemmeren. Als de bouwers een potentieel gevaarlijke situatie op de bouwplaats constateren, zullen zij dit aan de opdrachtgever melden. Het is dan de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de bouwplaats veilig te maken. Dit kan worden uitgevoerd door de bouwers op basis van nacalculatie of door de opdrachtgever zelf. Als de opdrachtgever ervoor kiest om de bouwplaats veilig te maken, worden er wel voorrijkosten in rekening gebracht. De werkzaamheden worden pas hervat wanneer de bouwers hebben vastgesteld dat de bouwplaats veilig is.

De bouwplaats moet in een "bouwrijpe" staat verkeren, wat betekent dat deze vrij moet zijn van obstakels zoals bestrating, funderingen, puin, wortels, bomen, struiken, planten, oude schuttingen, en leidingen en kabels in de grond. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan kabels en rioleringen, tenzij de obstakels waaraan de schade is ontstaan vooraf zijn gemeld door de opdrachtgever.
Wanneer de bouwplaats voor de bouwers niet te voet met het werkmateriaal te bereiken is door obstakels, de weg naar de bouwplaats zodanig krap is dat het bouwmateriaal niet op de bouwplaats kan worden gebracht of het werkmateriaal niet zonder schade aan bijvoorbeeld muren, trappen, groen dat op de weg naar de bouwplaats staat kan worden gebracht, worden er kosten hiervoor op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
De kosten van het niet kunnen plaatsen doordat de bouwplaatst niet bouwrijp is of de toegang tot de bouwplaats niet haalbaar is, bedragen €300,-. 

 
Op de bouwplaats dient stroom en in sommige gevallen water aanwezig te zijn.
 
Het uitzetten van een bouwwerk:
 
Bij het uitzetten van lijnen en hoogtemetingen is het noodzakelijk dat de opdrachtgever aanwezig is, tenzij de opdrachtgever vooraf de lijnen en de gewenste hoogte van het bouwwerk zelf heeft uitgezet. Zodra de lijnen definitief zijn uitgezet, dient de opdrachtgever zijn goedkeuring hiervoor te geven.

Bij nieuwbouwprojecten plaatst de aannemer piketpaaltjes als referentiepunten voor de maatvoering. Het is mogelijk dat deze afwijken van de bouwtekeningen, maar we doen ons uiterste best om nauwkeurig te meten en afwijkingen te voorkomen.

In het geval van graaf- of boorwerkzaamheden waarbij schade ontstaat aan kabels en leidingen waarvan de aanwezigheid niet voorafgaand aan het uitzetten van lijnen is gemeld, kan Schutting Company B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor deze schade. We treffen maatregelen om dergelijke incidenten te voorkomen, maar duidelijke informatie vooraf is van essentieel belang om risico's te minimaliseren.
 
Beton:
Wij geven 15 jaar garantie op al onze met CE gemarkeerde betonproducten. Beton is een natuurproduct, waarbij het voor kan komen dat er kleine luchtbellen in het product zitten. Ook het verkleuren van de beton valt niet onder de garantie. Betonproducten worden gemaakt door vermenging van zand, grind, cement en water. Zo gezien dus een volkomen natuurlijk product. Bij beton kan cement een chemische reactie aangaan met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd. De kalk zet zich op het betonoppervlak af als witte uitslag (kalkuitbloeiing). Dit verschijnsel hoort bij de productie van beton en verdwijnt vanzelf door het weer of door slijtage. Kalkuitbloeiing wordt niet als klacht geaccepteerd. Let op het kan voorkomen dat bij motief platen lichte beschadigingen kunnen optreden door de ontkisting van de mallen dit wordt niet als een klacht geaccepteerd. Standaard worden de betonpalen met een diamantkop of een vlakke bovenkant geleverd, dit is afhankelijk van de voorraad. Er kunnen ook luchtbellen optreden in de betonproducten zitten hier kunnen we geen garantie opgeven.
 
De antraciet producten worden voorzien van een coating het biedt als bescherming tegen het verkleuren en het verweren: Deze kunnen toch nog wit uitslaan tegen de tijd hier kan geen garantie opgeven worden, i.v.m. met weersinvloeden.
 
Fundering:
Afhankelijk van de hoogte van de waterstand of de samenstelling van de grond te plekke van het te plaatsen bouwwerk kan geadviseerd worden een betonvoet aan palen te storten of een andere fundering onder het bouwwerk te hanteren. Indien de opdrachtgever zelf voor betonmortel zorgt, wordt deze kosteloos aan de palen gestort. Mocht de opdrachtgever het advies voor versteviging van een fundering niet overnemen, dan komt de garantie tegen verzakking van het bouwwerk te vervallen.
 
Over onze hout producten:
Goed om te weten al onze houtsoorten zijn standaard 18mm dik.
 
Wij geven 10 jaar garantie op al onze geïmpregneerde schuttingen, en op onze Douglas onbehandelde houtproducten 5 jaar garantie.  Op nobifix geven we 20 jaar garantie. Nobifix dankt zijn duurzaamheid o.a. aan specifieke inhoudsstoffen. Wij werken uitsluitend met hoogwaardige materialen, maar desondanks kunnen er haarscheurtjes ontstaan. Hier kan helaas geen garantie op gegeven worden, omdat wij van te voren niet kunnen bepalen hoe het hout zich ontwikkeld in de loop van de tijd. Overtollige inhoudsstoffen kunnen bij blootstelling aan weersinvloeden echter worden uitgespoeld (uitbloeden/verkleuren) en moeilijk te verwijderen vlekken op omliggende delen achterlaten. Bij niet poreuze materialen kunt u vaak een groot deel van de vlekken verwijderen met een chlooroplossing. Het uitbloeden en verkleuren van de onderliggende materialen valt niet onder de garantie.
 
Op alle afdekkappen zit 5 jaar garantie op.
 
Afwerking:
Schutting Company B.V. is volledig verantwoordelijk voor de correcte afwerking van het bouwwerk. Tot deze afwerking behoort niet het afvoeren van vrijgekomen grond, herbestrating en tuinaanleg.

Transportkosten:
Afhankelijk van de locatie waar het bouwwerk geplaatst dient te worden kunnen transportkosten in rekening worden gebracht. Indien transportkosten in rekening dienen te worden gebracht, zal dit van tevoren kenbaar worden gemaakt aan de opdrachtgever.
 
Weersomstandigheden:
Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat het niet mogelijk is de afgesproken werkzaamheden volgens planning uit te voeren. Schutting Company B.V.. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet nakomen van een planning ten gevolge van weersomstandigheden.
 
Productkeuze:
Als klant van Schutting Company B.V. heeft u de mogelijkheid om via onze website uw schuttingwensen samen te stellen en een offerteaanvraag in te dienen. Na het indienen van deze aanvraag ontvangt u een offerte. Het is belangrijk op te merken dat u als klant zelf verantwoordelijk bent voor het controleren van de juistheid van de offerte na ontvangst. Als u wijzigingen in de offerte wilt aanbrengen, kunt u reageren op de e-mail met de gewenste aanpassingen, en Schutting Company B.V. zal deze aanpassingen in de offerte verwerken. Als de offerte correct is, kunt u deze goedkeuren.

De producten vermeld in de offerte worden besteld en geleverd op de aangegeven locatie.

Wijzigingen in de productselectie binnen de offerte dienen uiterlijk 2 weken vóór de leveringsdatum te worden aangevraagd. Het is belangrijk op te merken dat bij wijzigingen in de aanvraag extra kosten in rekening kunnen worden gebracht en dat de plaatsingsdatum mogelijk moet worden aangepast.

Afspraak datum aanpassen:
Wanneer u een afspraak voor plaatsing wilt verzetten kunt u Schutting Company B.V. telefonisch of per mail bereiken. Let op dat u een bevestiging krijgt van de aanpassing van de datum. Wanneer de afspraak verzet wordt zullen de producten wel besteld worden en kunnen er geen wijzigingen meer gedaan worden binnen 2 weken van de initiële plaatsingsdatum.
 
Het annuleren van opdrachten:
Bij het annuleren van een opdracht wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
 
Garantie:
Schutting Company B.V. geeft standaard 10 jaar garantie.
 
Onder de garantie vallen:
    • Grove scheuren of gaten in materialen;
    • Spontaan kapot knappen van betondelen;
    • Productiefouten;
    • Houtrot;
    • Het niet conform de afgesproken lijnen en peilen plaatsen van bouwwerken;
    • Het niet waterpas plaatsen van bouwwerken.

 Buiten de garantie vallen:
    • Haarscheurtjes in materialen;
    • Schade aan betondelen ten gevolge van luchtbellen die tijdens het productieproces in het beton zijn ingesloten;
    • Verkleuring aan materialen ten gevolge van zon en weersinvloeden;
    • Verzakkingen;
    • Stormschade.

Prijzen:
Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s, hierbij is duidelijk aangegeven of dit inclusief of exclusief btw bedraagt.

Indien er aantoonbare wijzigingen optreden in een of meer van de kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachtkosten, douanetarieven, enzovoort, nadat de aanbieding is gedaan of de overeenkomst is gesloten, heeft Schutting Company B.V. het recht om de eerder aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen, voor zover dit niet wettelijk verboden is, ongeacht of de wijziging al dan niet voorzienbaar was voor Schutting Company B.V. op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Schutting Company B.V. zal de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van deze wijzigingen voordat de te leveren goederen in productie worden genomen. De Opdrachtgever heeft het recht om een bestelling te annuleren of de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden binnen tien (10) dagen nadat Schutting Company B.V. de prijsverhoging aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld.

Betaling:
Betalingen voor montage dienen bij oplevering gedaan te worden per bank of met een QR code. 
 
Schutting Company B.V. blijft eigenaar van de schuttingen zolang er niet betaald is.
 
Alle hiervoor beschreven leveringsvoorwaarden zijn van toepassing tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Voor online bestellingen geldt dat nadat een betaling succesvol is verwerkt, wij automatisch een bevestiging ontvangen en uw bestelling direct in behandeling nemen. 

Aanbiedingen/offertes:
Alle aanbiedingen, inclusief informtie in eventuele bijgevoegde folders, catalogi, prijslijsten en andere voorwaarden, die namens Schutting Company B.V. worden gedaan, zijn vrijblijvend en verplichten Schutting Company B.V. niet tot enige verplichting. 

Een aanbieding die door Schutting Company B.V. is gedaan, vervalt automatisch na een periode van 7 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij de afnemer de aanbieding binnen die termijn heeft geaccepteerd. Schutting Company B.V. behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de aanbieding te verlengen met een door zijn te bepalen termijn.

Overeenkomst:
De overeenkomst wordt gesloten op het moment dat de klant een aanbod van  Schutting Company B.V. heeft aanvaard. Ingeval van bestellingen via de webwinkel komt de overeenkomst pas tot stand, nadat  Schutting Company B.V een bevestiging heeft verstuurd. Zolang deze niet is verzonden, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is  Schutting Company B.V daaraan niet gebonden.

Een aanbod van  Schutting Company B.V is geldig tot herroeping, maar uiterlijk tot 14 dagen na het doen van dit aanbod, tenzij anders vermeld.

Een aanbod of offerte geldt slechts voor een betreffende overeenkomst, en is niet geldig voor nabestellingen of toekomstige overeenkomsten.

De kleuren en afbeeldingen op de website van  Schutting Company B.V kunnen afwijken van de werkelijke kleur. 

Online orders
Zodra uw betaling succesvol is afgerond ontvangen wij automatisch een bevestiging en wordt uw bestelling onmiddellijk in behandeling genomen. Binnen één maand na de betaling van een order dient de opdrachtgever een leveringsdatum te accepteren. Indien de bestellingen dan één maand wordt opgeslagen brengen wij opslagkosten in rekening, deze zullen 15% van de hoofdsom bedragen. Maandelijks zullen deze opslagkosten worden verhoogd met 6%, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt en bevestigd door Schutting Company B.V.. 
 
Leveringstermijn: 
De door Schuting Company B.V. en opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn moet door de opdrachtgever altijd als een benadering worden beschouwd en mag nooit als een strikte deadline worden genomen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

Garantie via webshop:
Met betrekking tot de afbeeldingen en tekening die door Schuting Company B.V. worden verstrekt en de daarin vermelde afmetingen, gewichten, materiaalspecificaties en andere bepalende gegevens, gelden de gebruikelijke toleranties zoals teogepast door Schuting Company B.V. De opdrachtgever kan hieraan geen enkel recht ontlenen. 

De Opdrachtgever kan aanspraak maken op garantie in geval van de volgende situaties: gebrekkige kwaliteit van geleverde producten, ondeugdelijkheid van de verwerkte materialen en onvolledigheid van het geleverde.

Op de door Schuting Company B.V geleverde producten geldt garantie voor materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat Schuting Company B.V de keuze heeft om ofwel kosteloos de gebrekkige onderdelen te vervangen, ofwel aan de Opdrachtgever de betaalde prijs terug te betalen en de producten terug te nemen.

 Voor materialen en producten die door Schutting Company B.V. bij derden zijn ingekocht en zijn gebruikt bij de vervaardiging van de producten, zijn de garantievoorwaarden van de leveranciers van Schutting Company B.V. van toepassing op de Opdrachtgever. 

Uitgesloten van garantie zijn onder andere, maar niet beperkt tot: meetfouten, normale slijtage die afhankelijk is van het materiaal, krimp, verkleuring, schade als gevolg van onjuist gebruik, eigenhandige aanpassingen, gebruik in ongeschikte omgevingen, schade door reinigingsmiddelen of onjuiste reiniging, en gevolgschade. 

Bij een tijdig ingediende klacht dient de Opdrachtgever Schutting Company B.V. in staat te stellen onderzoek te doen naar de gegrondheid van de klacht. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn, geeft de Opdrachtgever Schutting Company B.V. een redelijke termijn om het product/dienst te herstellen of te vervangen. 

Tekortkoming en ontbinding Schutting Company B.V.
Schutting Company B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als deze tekortkoming niet aan zijn schuld te wijten is en evenmin volgens de wet, een rechtshandeling, of heersende maatschappelijke opvattingen aan Schutting Company B.V. toegerekend kan worden. 

Als niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt eveneens beschouwd en contractueel gelijkgesteld aan de volgende situaties: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het geheel of gedeeltelijk uitblijven van prestaties door een derde partij van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen, nalatigheid van een vervoerder, en alle andere omstandigheden die redelijkerwijs niet door Schutting Company B.V. konden worden voorzien en waarover zij geen controle heeft. 

Schutting Company B.V. behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden in het geval van faillissement, surseance van betaling, volledige of gedeeltelijke stopzetting van activiteiten of bedrijfsvoering, liquidatie, overdracht, overlijden, onder curatele stelling, of als de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen van toepassing wordt op de afnemer of reeds van toepassing is, evenals wanneer de goederen van de afnemer onder conservatoir of executoriaal beslag worden gelegd. 

In het geval dat de afnemer één of meerdere verplichtingen niet nakomt, heeft Schutting Company B.V. het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Dit recht wordt uitgeoefend zonder dat Schutting Company B.V. gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of garantie, en zonder afbreuk te doen aan het overige wettelijke rechten. 

Aansprakelijkheid
Schutting Company B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt doordat Schutting Company B.V. is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de opdrachtgever, tenzij Schutting Company B.V. op de hoogte was van deze onjuistheid of onvolledigheid.

Indien de uitvoering van de overeenkomst door Schutting Company B.V. leidt tot aansprakelijkheid van Schutting Company B.V. jegens de opdrachtgever of derden, is de aansprakelijkheid beperkt tot de kosten die Schutting Company B.V. in rekening heeft gebracht in verband met de overeenkomst. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar. 

Schutting Company B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, verlies van besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 

Schutting Company B.V. wijst nadrukkelijk alle aansprakelijkheden en vorderingen af van zowel de klant als derden die lichamelijke of materiële schade hebben opgelopen als gevolg van het gebruik van goederen of de uitvoering van werkzaamheden door Schutting Company B.V.

Schutting Company B.V. is niet aansprakelijk wanneer het zijn verplichting op grond van de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van overmacht. Evenmin is Schutting Company B.V. gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien de situatie te wijten is aan omstandigheden die buiten zijn schuld vallen en niet op grond van wet, contractuele afspraken of algemeen aanvaarde normen voor zijn rekening komen.

Schutting Company B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover deze schade rechtstreeks het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Schutting Company B.V.

Toepassing
Op alle overeenkomsten tussen Schutting Company B.V. en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Schutting Company B.V. en de opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement waar Schutting Company gevestigd is. 

Wijzigingsbeding:
Wij van Schutting Company B.V. zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van geringe betekenis kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, terwijl we voor grote inhoudelijke aanpassingen altijd vooraf met de klant zullen overleggen. 

Datum: 04/04/2024

Schutting op maat? Offerte aanvragen Contact opnemen

Wat klanten van ons vinden
Klantbeoordelingen

Hennie de Jong heeft Schutting.company
beoordeeld met een 8 / 10
“Snel en vakkundig.”
Duckie Duck heeft Schutting.company
beoordeeld met een 10 / 10
“Wij hebben schutting aan de voorkant van ons huis geplaatst. Ik moet zeggen, dit is echt vakwerk, heb ooit de achterkant laten doen, had ik dit maar eerder geweten :) Super bedankt nog, en ik raad dit bedrijf zeker aan als je een professioneel geplaatste schutting wil hebben.”
Larry heeft Schutting.company
beoordeeld met een 10 / 10
“Van begin tot eind liep top. Showroom erg fijn om te zien wat er mogelijk is.”

Alle soorten schuttingen

Breed assortiment om uw tuinafscheidingen samen te stellen. Ons aanbod bestaat uit de meest duurzame producten van topkwaliteit. Alle schuttingen bekijken
Kunnen wij u helpen?

Waar kunnen wij u mee helpen?

Vind uw antwoord snel en makkelijk op onze klantenservice pagina.
Je gebruikt een oude browser. We kunnen daarom niet garanderen dat de website naar behoren functioneert. Update je browser of gebruik een andere voor een betere gebruikservaring.